Green Goddess

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:


Post-/Vestigingsadres:Amelisweerd 117
Postcode:3813 XE
Plaats: Amersfoort
KvK nr.: 69326487
BTW nr.: NL002139873B81
Telefoonnummer: 06 402 340 75
E-mailadres: hello@green-goddess.nl

 

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
 Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE. Wees je er dus van bewust dat GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE.

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE VERZAMELT
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE verwerkt:
 

- Jouw voor- en achternaam;

- Jouw adresgegevens;

- Jouw telefoonnummer;

- Jouw e-mailadres;

- Jouw IP-adres;
 - Jouw geboortedatum;

- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE VERWERKT

GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

 Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

Gezondheid;

Godsdienst of levensovertuiging;

Zaken m.b.t. de seksualiteit;


Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:

Huisarts;

School van de minderjarige cliënt.

 

GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via nicolien@green-goddess.nl dan verwijder ik deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE verstrekt. 

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:


 

Doel 

Grondslag 

1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden

 

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar behalve als zij eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden. 

 

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 

4. Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

5. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

7. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

8. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang 

9. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

10. Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

11. Green Goddess Praktijk voor Natuurgeneeskunde verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

12. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving 

Op basis van een wettelijke plicht  


 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
 Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE) tussen zit.
 

 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;

In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten. 

Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard. 


 

Persoonsgegevens 

Termijn 

Reden 

Jouw bedrijfsnaam

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling 

Jouw KvK-nummer 

7 jaar (Belastingwetgeving) 

Voor het afhandelen van jouw betaling 

Jouw voor- en achternaam

1 jaar na afronding van de overeenkomst 

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw adresgegevens 

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw telefoonnummer 

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief 

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier 

Jouw IP-adres 

30 dagen na websitebezoek

GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst  

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek 

GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

 

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Met de volgende derden deelt GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE gegevens:
 

Derde

Categorie 

Doel delen 

Welke gegevens (indien van toepassing)

Email- en websiteprovider 

Verwerker

Voor de website en e-mails 

Persoonsgegevens

Bank 

Verwerkingsverantwoordeljke 

Om betalingen voor mij te genereren

Bankrekeningnummer, naam 

Automatische email verstuurder

Verwerker

Voor e-mails

Email adres, (voor)naam

Boekhouding

Verwerker

Financiële administratie

• Bedrijfsnaam

• Voornaam + achternaam

• T.a.v. gegevens

• Adres

• Postcode

• Plaats

• Land

• E-mailadres facturen

• E-mailadres offertes

• KvK-nummer

• Btw-nummer

• Telefoonnummer

• Klantnummer

• Rekeningnummer

Online platform

Verwerker

Voor de online leeromgeving en community

• Naam

• E-mailadres

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@green-goddess.nl.
 GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
 Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Green GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE.
 Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.
 

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

https://www.green-goddess.nl is de website van GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE.


BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De websites van GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn Macbook is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn iPhone is zowel vergrendeld met een pincode als met een gezichtsherkenner. 


Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door GREEN GODDESS PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via hello@green-goddess.nl. 

 


 - Deze privacy- en cookieverklaring is van 28 juni 2024 -